Encoding

Heraj는 BytesValue에 대한 encoding/decoding을 제공합니다. 제공되는 타입은 다음과 같습니다.

  • Hex
  • Base58
  • Base58 with Checksum
  • Base64

Encode

Hex로 encoding.

BytesValue bytesValue = BytesValue.of("test".getBytes());
String encoded = bytesValue.getEncoded(Encoder.Hex);
System.out.println(encoded)

Base58로 encoding.

BytesValue bytesValue = BytesValue.of("test".getBytes());
String encoded = bytesValue.getEncoded(Encoder.Base58);
System.out.println(encoded);

Base58 with Checksum으로 encoding.

BytesValue bytesValue = BytesValue.of("test".getBytes());
String encoded = bytesValue.getEncoded(Encoder.Base58Check);
System.out.println(encoded);

Base64로 encoding.

BytesValue bytesValue = BytesValue.of("test".getBytes());
String encoded = bytesValue.getEncoded(Encoder.Base64);
System.out.println(encoded);

Decode

Hex형식의 문자열을 decoding.

String encoded = "74657374";
BytesValue bytesValue = BytesValue.of(encoded, Decoder.Hex);
System.out.println(bytesValue);

Base58형식의 문자열을 decoding.

String encoded = "3yZe7d";
BytesValue bytesValue = BytesValue.of(encoded, Decoder.Base58);
System.out.println(bytesValue);

Base58 with Checksum형식의 문자열을 decoding.

String encoded = "LUC1eAJa5jW";
BytesValue bytesValue = BytesValue.of(encoded, Decoder.Base58Check);
System.out.println(bytesValue);

Base64형식의 문자열을 decoding.

String encoded = "dGVzdA==";
BytesValue bytesValue = BytesValue.of(encoded, Decoder.Base64);
System.out.println(bytesValue);

Example

Base64로 인코딩된 서명을 읽음.

String encoded = "MEUCIQDP3ywVXX1DP42nTgM6cF95GFfpoEcl4D9ZP+MHO7SgoQIgdq2UiEiSp23lcPFzCHtDmh7pVzsow5x1s8p5Kz0aN7I=";
BytesValue rawSignature = BytesValue.of(encoded, Decoder.Base64);
Signature signature = Signature.of(rawSignature);
System.out.println(signature);